Informationsinsamling

Webbplatser används i de allra flesta fall till att sprida information, men vi gör det möjligt att även använda webbplatsen till att samla in information och använda den.

Insamlandet av information

Informationen kan fångas upp på många olika sätt. Exempelvis med hjälp av formulär som din kund/målgrupp kan fylla i, eller genom mail, utskick och statistik på antalet besökare. Insamlingsformuläret kan även vara utformat som antingen enkät, omröstning, tävling eller liknande.

Användande av informationen  

Därefter hjälper vi dig att använda informationen, genom utveckla lösningar som använder sig av den. Det kan exempelvis vara en funktion som sammanställer all information till statistik vid enkätundersökningar.

Vi kan även göra så att den insamlade informationen går att föra över till dina nuvarande IT-system vare sig det är Word, Excel, InDesign eller om det är något internt utvecklat system.

Brev för utskick och enklare Excelkalkyler

Genom länkning mellan webbplatsens databas och ditt Officeprogram kan vi infoga lämnade uppgifter från besökare på din webbplats till en brevmall eller kalkyler direkt i Word eller Excel med hjälp av informationen i databasen.

Om ditt företag exempelvis har ett formulär på din webbplats där dina kunder beställer en produktkatalog, kan vi skapa ett följebrev i Word där kundens adress hämtas direkt från databasen och infogas i Worddokumentet på angiven plats. Finns exempelvis förnamn angivet kan man göra utskicket mer personligt genom att använda sig av personnamnet i brevets början. Detta följebrev kan du sedan ändra lika lätt som du ändrar andra Worddokument.

Skapande av mer avancerade Worddokument

Vi skapar även mer komplexa dokument. Till ett ledande företag i bolagstjänstbranschen har vi utvecklat en lösning där deras kunder kan beställa ett aktiebolag via ett formulär på deras webbplats. Utifrån den insamlade informationen via formuläret, skapas de dokument som behövs för registrering av aktiebolag såsom till exempel bolagsordning, brev till Bolagsverket, brev till beställaren, ändringsanmälan och så vidare. En lösning som besparar dem cirka 80% av det administrativa arbetet per beställning.