Dina rättigheter som användare av Välkommen AB:s tjänster

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken information du önskar ta del av.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas har du rätt att begära att vi justerar eller kompletterar uppgifterna. När justeringen är genomförd meddelar vi eventuella partners och underleverantörer som också berörs av justeringen.

Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”)

Du har som kund rätt att få dina personuppgifter raderade om:

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.
 • Du återkallar ditt samtycke för uppgifter som inte har någon annan rättslig grund.
 • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Du motsätter dig intresseavvägning som rättslig grund och det inte finns någon annan rättslig grund som väger tyngre.
 • Personuppgifterna inte har behandlats enligt dataskyddsförordningen.
 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Undantaget är personuppgifter som krävs enligt lag, t.ex. fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen.

När radering genomförs meddelar vi även eventuella partners och underleverantörer som berörs av justeringen.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 • När du anser att dina personuppgifter hos Välkommen AB inte är korrekta och har begärt justering eller komplettering kan du begära att behandling begränsas i väntan på att justeringen utreds.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna ska raderas kan du istället begära en begränsning av användningen.
 • När Välkommen AB inte längre behandlar personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • När du har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida Välkommen AB:s berättigade skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.

När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. T.ex. en annan hosting- eller domänleverantör.

Detta gäller då du:

 • Lämnat datan själv till Välkommen AB.
 • Lämnat ditt samtycke till databehandlingen.
 • Databehandlingen krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du beställt av oss.

Detta gäller inte då vi behandlar din data:

 • På grund av intresseavvägning.
 • Skyldighet enligt lag.

Välkommen AB har skyldighet att underlätta vid överflyttning av din data.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot Välkommen AB:s behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker:

 • För att utföra en uppgift av allmänt intresse.
 • Som ett led i myndighetsutövning.
 • Efter intresseavvägning

Om Välkommen AB motsätter sig din invändning behöver vi kunna visa skäl som väger tyngre än dina intressen.

När det gäller behandling i form av marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Klagomål

Anser du att vi behandlar uppgifter om dig i strid med gällande lagstiftning bör du anmäla det till vårt dataskyddsombud snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Begära skadestånd

Om du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då skicka in en skadeståndsbegäran till vårt dataskyddsombud eller väcka skadeståndsåtal i domstol.